บริษัท บางกอกสเกลส์ จำกัด ศูนย์จำหน่าย และซ่อมเครื่องชั่ง

  02-360-3021 , 086-3388-168

Analog to Digital Converter

Analog to Digital Converter หรือ ADC
เป็นกระบวนการที่สำคัญในการแปลงสัญญาณที่มีค่าแบบอนาล็อกเป็นข้อมูลที่สามารถจัดการได้ในรูปแบบดิจิตอล (binary) ซึ่งสามารถนำมาประมวลผลในระบบดิจิตอลต่อไปได้. ADC ทำหน้าที่สำคัญในการนำข้อมูลจากโลกแบบอนาล็อกเข้าสู่โลกดิจิตอลที่เครื่องมือและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงานได้ และ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องชั่ง ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของ indicator รวมถึง loadcell

การทำหน้าที่ของ ADC ในเครื่องชั่ง

1.การรับสัญญาณน้ำหนัก
สัญญาณน้ำหนักจากเครื่องชั่งจะถูกส่งมายัง ADC โดยใช้ตัวแปรความต้านทาน (strain gauges) หรืออุปกรณ์ที่ติดอยู่กับโครงสร้างของเครื่องชั่ง.

2.การแปลงสัญญาณเป็นดิจิตอล
ADC จะทำการแปลงสัญญาณน้ำหนักที่รับเข้ามาเป็นข้อมูลดิจิตอล ซึ่งรูปแบบนี้สามารถนำไปประมวลผลในระบบดิจิตอลต่อไปได้.

3.Bit Depth (ความละเอียด)
ADC มีการตั้งค่า Bit Depth ซึ่งหมายถึงจำนวนของบิต (bits) ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล ยิ่ง Bit Depth มีค่ามากเท่าไร ยิ่งเก็บข้อมูลน้ำหนักได้มากมายละเอียด.

การนำข้อมูลไปประมวลผล: ข้อมูลแบบดิจิตอลที่ได้จาก ADC จะถูกนำไปใช้ในการคำนวณหาน้ำหนักที่ถูกต้องและแสดงผลบนหน้าจอของเครื่องชั่ง.

ความสำคัญของ ADC ในเครื่องชั่งคือการทำให้สามารถวัดและบันทึกน้ำหนักได้ในรูปแบบที่สามารถใช้ประมวลผลต่อไปในระบบดิจิตอลเพื่อให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้.